Osuuskunnan säännöt

 

Osuuskunnan säännöt

1 § Osuuskunnan toiminimi on Hirvaan kyläverkko osk.

2 § Osuuskunnan kotipaikka on Rovaniemi

3 § Osuuskunnan toimialana on informaatio ja viestintä. Osuuskunnan ensisijaisena
tavoitteena on edistää jäsentensä tietoliikenneyhteyksiä. Osuuskunta voi hankkia,
rakentaa, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa
tietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä. Osuuskunta voi myös hallinnoida hankkeita sekä
tuottaa toimintaansa liittyviä tukipalveluja.
Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea
kestävää kehitystä. Osuuskunta on voittoa tavoittelematon. Osuuskunnan varoja
tullaan käyttämään vain kuituverkko toiminnan ylläpitoon.

4 § Osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella.
Osuusmaksu (osuuden nimellisarvo) on sata (100)euroa, joka jäsenen on maksettava
osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä
lukien.

5§ Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä tai
rekisteröityjä oikeushenkilöitä. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä
kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa,
kun hakija on hyväksytty jäseneksi ja hän maksanut osuusmaksun.
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle.
Jäsen voi jättää kirjallisen ero­ilmoituksensa aikaisintaan kahden (2) vuoden kuluttua
jäsenyyden alkamisesta.

6§ Jäsenellä on oikeus käyttää päätäntä valtaansa osuuskunnan kokouksissa.
Yksi(1)osuus oikeuttaa yhteen ääneen.
Jäsenellä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, hankkia verkkoliittymä tai useampia
verkkoliittymiä osuuskunnan verkkoon. Jäsen on velvollinen verkkoliittymiä
hankkiessaan hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän verkkoliittymä
sopimuksen sekä noudattamaan hallituksen hyväksymiä kulloinkin
voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa.
Osuuskunnan on tarjottava palvelujaan ja etuja ensisijaisesti jäsenilleen.

7§ Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai
muista velvoitteista.

8§ Osuuskunnan tilikausi on 1.1.­31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2017

9§ Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi(5) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi
jatkuu toistaiseksi.

10§ Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi
hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi myös antaa prokuran tai toiminimen
kirjoittamis oikeuden nimetylle henkilölle.

11§ Osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa.
Kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen
osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä
päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen
osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos jäsenet, jotka edustavat vähintään
kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa
asian käsittelyä varten, tai jos se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on
toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12§ Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei
laissa ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä.
13§ Muilta osin sovelletaan osuuskuntalakia

 

Edellinen sivu: Mikä on valokuitu Seuraava sivu: Ajankohtaista